Clean Food

อาหาร Clean Food

จากบทความที่แล้ว Clean Food คืออะไร? ได้พูดถีงว่าอาหารคลีนฟู๊ดคืออะไร แบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างไรบ้าง และมีการรับประทานอย่างไร ในบทความนี้เราจะมาบอกถึงประเภทของอาหารคลีนฟู๊ดให้ละเอียดขึ้น ไปดูกันค่ะ อาหารชนิดไหนที่เป็นคลีนฟู๊ด และอาหารประเภทไหนที่ไม่ใช่ ? เพื่อให้ง่ายในการเลือกว่า อาหารประเภทไหนจัดเป็นอาหารคลีน หรืออาหารประเภทไหนที่ไม่ใช่ จึงได้แบ่งอาหารที่ทานได้ กับอาหารที่ไม่ควรทาน ออกเป็นดังต่อไปนี้ค่ะ  

Read More »