Home / Terms and Conditions

Terms and Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไข (“ข้อตกลง”)

Last updated: July 07, 2015

กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์
http://thebeutynerds.com/ (“บริการ”) ซึ่งควบคุมโดย The Beuty Nerds
(“พวกเรา”, “เรา”, หรือ “ของเรา”).

การเข้าถึงหรือใช้งานบริการของเราหมายถึงการยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขซึ่งผู้ใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม และผู้ใช้ รวมถึงบุคคลอื่นๆ
ได้ให้การยอมรับในการให้บริการนี้แ้ล้ว หากผู้ใช้ไม่ยอมรับในข้อตกลงนี้
กรุณาหยุดการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเรา

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ

การให้บริการของเราอาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือบริการอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมจาก The Beuty Nerds.

The Beuty Nerds ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อข้อมูล
นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการกระทำอื่นๆ
ของเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สาม ผู้ใช้ได้รับรู้และตกลงว่า The Beuty
Nerds
จะไม่รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความเสียหายหรือสูญเสียซึ่งอาจเกิดจากการเชื่อมต่อกับบทความ
สินค้า และบริการจากเว็บไซต์นั้นๆ

ทางเราแนะนำให้ผู้ใช้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามอย่างละเอียดก่อนทำการใช้งาน

การยุติหรือยกเลิกข้อตกลง

เราอาจจะยุติหรือยกเลิกการให้บริการของเราโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงการจำกัดการใช้งานหากผู้ใช้ละเมิดข้อตกลง

เงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงจะยังคงอยู่หลังจากการยุติหรือยกเลิกข้อตกลงเกิดขึ้น
เช่น การจำกัดการใช้งาน ข้อบังคับของเจ้าของเว็บไซต์ การรับประกัน ค่าปรับ และการจำกัดการใช้งานอื่นๆ

สัญญา

ข้อตกลงนี้จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่เกี่ยวกับการขัดแย้งของเงื่อนไขทางกฎหมาย

ข้อผิดพลาดที่ทางเราใช้บังคับให้ทำตามสิทธิหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับข้อตกลงจะไม่เกี่ยวกับการระงับสิทธิดังกล่าว
ถ้าเงื่อนไขของข้อตกลงบางส่วน
เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาล
เงื่อนไขที่เหลืออยู่จะยังคงมีผลอยู่
ข้อตกลงนี้ได้รับการยอมรับระหว่างเราและผู้ใช้ เกี่ยวกับการให้บริการ
การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงต่างที่เราอาจมีต่อกันในการให้หรือรับบริการ

การเปลี่ยนแปลง

เรามีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง
ตัดสิน หรือแทนที่ข้อตกลงต่างๆ เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขได้เกิดขึ้น ทางเราจะแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 30
วันก่อนที่ข้อตกลงจะถูกบังคับใช้

การใช้งานหรือเข้าถึงบริการของเราหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง
หมายถึงผู้ใช้ได้ยอมรับข้อตกลงใหม่แล้ว หากผู้ใช้ไม่เห็นด้วยตามข้อตกลง
กรุณาหยุดใช้บริการของเรา

ติดต่อเรา
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ กรุณาติดต่อเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published.